7 kroków do prawa jazdy

KROK I. Badanie lekarskie
Należy udać się do lekarza uprawnionego do badań kierowców (kandydatów na kierowców), by uzyskać odpowiednie orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdem. WYKAZ DOSTĘPNYCH LEKARZY UZYSKAJĄ PAŃSTWO W NASZYM OŚRODKU.
Na badanie należy zabrać:
a) dokument tożsamości z numerem PESEL;
b) jeżeli badany nosi okulary lub soczewki należy stawić się na badanie w okularach lub soczewkach;
c) jeżeli badany choruje na cukrzycę lub padaczkę należy przedstawić kartę konsultacyjną od lekarza specjalisty (diabetologa, neurologa).

 

KROK II. Stworzenie Profilu Kandydata na Kierowcę.

Osoba ubiegająca się o prawo jazdy musi zgłosić się do wydziału komunikacji właściwego do swojego miejsca zamieszkania  w celu stworzenia Profilu Kandydata na Kierowcę (PKK).
Profil kandydata na kierowcę zostanie wygenerowany i wydany przyszłemu kierowcy po przedstawieniu i zweryfikowaniu niezbędnych dokumentów:
a) wniosku o wydanie prawa jazdy – WNIOSEK MOŻNA UZYSKAĆ W NASZYM OŚRODKU;
b) orzeczenia lekarskiego stwierdzającego brak przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdem,
c) wyraźnej, aktualnej, kolorowej fotografii;
d) zgody rodzica lub opiekuna, jeżeli osoba nie ukończyła 18 lat.
Urząd na miejscu generuje Profil Kandydata na Kierowcę. Po uzyskaniu numeru PKK osoba ubiegająca się o prawo jazdy udaje się do Ośrodka Szkolenia Kierowców w celu rozpoczęcia szkolenia.

 

KROK III. Szkolenie teoretyczne i praktyczne. 

W pierwszej kolejności odbywa się szkolenie teoretyczne składające się z 30 godzin lekcyjnych, każda po 45 minut, które obejmuje:
a) przepisy ruchu drogowego,
b) zasady bezpiecznego poruszania się po drodze,
c) zasady postępowania w razie uczestniczenia w wypadku drogowym oraz zasady udzielania pomocy ofiarom wypadku – szkolenie przeprowadza uprawniona do tego osoba.

Następnie przechodzimy do szkolenia praktycznego, które składa się z 30 godzin zegarowych (60 minut) i obejmuje:
a) szkolenie na placu manewrowym,
b) wykonywanie podstawowych czynności kontrolno – obsługowych pojazdu,
c) jazdę na obszarze zabudowanym i poza nim.

 

KROK IV. Egzamin wewnętrzny.

Kurs prawa jazdy kończy się w momencie pozytywnego zaliczenia egzaminu wewnętrznego. Egzamin przeprowadza się po zakończeniu szkolenia praktycznego na identycznych zasadach co egzamin państwowy i obejmuje 2 części: teoretyczną i praktyczną.

 

KROK V. Zapisanie na egzamin państwowy.

Po ukończeniu kursu Ośrodek Szkolenia Kierowców aktualizuje Profil Kandydata na Kierowcę. Od tego momentu możemy udać się do Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego (WORD), aby zapisać się na egzamin państwowy.

W pierwszej kolejności należy dokonać opłaty za egzamin w kasie WORD, a potem ustalić dogodny termin egzaminu.

WSZYSTKIE CZYNNOŚCI ZWIĄZANE Z USTALENIEM EGZAMINU PAŃSTWOWEGO WYKONUJEMY ZA KURSANTA!

Aby zapisać się na egzamin potrzebne będą następujące dokumenty:
1. numer PKK;
2. dokument tożsamości (dowód osobisty, paszport, karta pobytu);
3. dowód opłaty za egzamin.

Do egzaminu państwowego możemy podchodzić na 2 sposoby:
1. ustalamy tylko termin egzaminu teoretycznego i dopiero po jego zaliczeniu zapisujemy się na egzamin praktyczny
2. ustalamy termin egzaminu teoretycznego i praktycznego na ten sam dzień. 

Można dokonać zmiany bądź rezygnacji z wyznaczonego terminu egzaminu w formie pisemnej nie później niż na dwa dni przed planowanym terminem egzaminu .

 

KROK VI. Egzamin państwowy.

Osoba przystępująca do egzaminu musi okazać dokument potwierdzający tożsamość tj. dowód osobisty, kartę pobytu lub paszport.

1. Część teoretyczna
Część teoretyczna egzaminu państwowego jest przeprowadzana z wykorzystaniem systemu teleinformatycznego ośrodka egzaminowania, przy użyciu pytań składających się ze scenariuszy, wizualizacji i opisów.
Polega to na wskazaniu przy użyciu urządzenia egzaminacyjnego prawidłowej odpowiedzi na pytania wybierane losowo w czasie rzeczywistym. Test składa się z 32 pytań, na które należy odpowiedzieć w czasie do 25 minut.

2. Część praktyczna
Egzamin praktyczny na prawo jazdy składa się z egzaminu na placu manewrowym oraz w ruchu drogowym.
Część pierwsza realizowana jest na placu manewrowym WORD, przy budynku głównym.
Bezpośrednio po pomyślnie zakończonym egzaminie na placu manewrowym osoba przystępuje do drugiej części egzaminu w ruchu drogowym.

 

KROK VII. Odbiór prawa jazdy.

Po zaliczeniu obydwu części egzaminu państwowego należy udać się do Urzędu Miejskiego lub Starostwa, aby uiścić opłatę za odbiór prawa jazdy. Opłata ta wynosi 100 zł i 50 gr. Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych dostarcza nasze prawo jazdy do Urzędu Miejskiego lub Starostwa. TUTAJ możemy sprawdzić czy nasz dokument jest już do odbioru. Zazwyczaj trwa to od 7 do 14 dni.
Od tej chwili możemy legalnie poruszać się pojazdem po drogach 🙂

Prawo jazdy może zawierać ograniczenie wynikające ze stanu zdrowia kierowcy lub możliwości prowadzenia określonego pojazdu.